Trg Svetog Save 34, Užice; PIB: 111925736; RAČUN: 8 4 0 - 2 1 1 4 6 6 6 - 2 7
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

Konkurs za prijavu kandidata za odlazak na mobilnost 2023

Co-Funded_by_the_EU_logo_ok

AKADEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA ZAPADNA SRBIJA
Trg Svetog Save 34, Užice
Datum: 11.04.2023. godine

U skladu sa Ugovorom o dodeli namenskih bespovratnih sredstava za projekat sa jednim korisnikom u okviru programa ERAZMUS+ br. 2022-1-RS01-KA131-HED-000057640, potpisanog između Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija i Fondacije Tempus 25.08.2022. godine, Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija raspisuje

KONKURS ZA PRIJAVU KANDIDATA

za ERASMUS+ odlaznu mobilnost 

Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija

ka programskim zemljama (KA 131)

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA :  15. maj 2023. godine.

Trajanje studijskog boravka: Trajanje mobilnosti studenata treba da bude u skladu sa Ugovorom o učenju. Očekivano trajanje studentske mobilnosti u svrhu studija je 5 (pet) meseci.

Vreme realizacije: zimski semestar 2023/2024. godine

Pravo učešća: pravo učešća imaju studenti upisani na osnovne i prvu godinu master studija Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija.

Uslovi učešća studenata u mobilnosti, kriterijumi selekcije kandidata, postupak odlučivanja i podnošenja prigovora detaljno su regulisani Pravilnikom o mobilnosti studenata i zaposlenih Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija.

Spisak visokoškolskih ustanova sa kojima Akademija ima potpisane bilateralne sporazume o saradnji možete pronaći putem sledećeg linka.

***Napomena: Studenti mogu uspostaviti kontakt i sa ustanovom koja se ne nalazi na napred navedenom linku i dostaviti podatke Kancelariji za međunarodnu saradnju u cilju potpisivanja novog sporazuma. Prilikom odabira ustanove potrebno je rukovoditi se:

 • predmetima koji se nude dolazećim studentima, a koji treba da budu kompatibilni sa predmetima koji bi se slušali na matičnoj ustavi da bi se osiguralo priznavanje stečenih bodova i položenih ispita,
 • uslovima i troškovima života, imajući u vidu visinu mesečne stipendije.

Iznos mesečne stipendije:

 Zemlja primalacIznos mesečne podrške

GRUPA 1

Zemlje sa višim troškovima života

Danska, Finska, Island, Irska, Luksemburg, Švedska, Lihtenštajn, Norveška,

kao i

Velika Britanija, Švajcarska, Farska Ostrva

600 EUR

GRUPA 2

Zemlje sa srednje visokim troškovima života

Austrija, Belgija, Nemačka, Francuska, Italija, Grčka, Španija, Kipar, Holandija, Malta, Portugalija,

kao i

Andora, Monako, San Marino, Vatikan

600 EUR

GRUPA 3

Zemlje sa nižim troškovima života

Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Letonija, Litvanija, Mađarska, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Republika Severna Makedonija, Turska, Srbija540 EUR

 

Putni troškovi učesnika nisu pokriveni sredstvima programa Erazmus+. Učesnici samostalno organizuju putovanje i snose putne troškove, ali ukoliko se opredele za zeleni prevoz, dobiće jedinstveni iznos od 50 EUR kao dopunski iznos za individualnu podršku, a mogu dobiti i do 4 dana dodatne individualne podrške za dane putovanja.

Zdravstveno osiguranje studenata u toku trajanja mobilnosti je obavezno, ali troškovi osiguranja nisu pokriveni sredstvima programa Erazmus+.

Neophodan nivo znanja engleskog jezika: u skladu sa zahtevima ustanove-primaoca (za samoprocenu koristiti tabelu na sledećem linku. Nivo znanja kandidata koji prođu proces selekcije proverava se polaganjem testa na portalu Onlajn jezička podrška (OLS).

Dokumenta za prijavljivanje:

 1. Prijavni formular: Student Application Form . Prijava se popunjava na engleskom jeziku
 2. Skenirana prva stranica pasoša
 3. Biografija na engleskom jeziku – koristiti Europass model.
 4. Motivaciono pismo na engleskom jeziku (maksimalna dužina: 1 strana)
 5. Potvrda o znanju engleskog jezika (sertifikat ili izjava predmetnog nastavnika)
 6. Uverenje o položenim ispitima i proseku do trenutka prijave na konkurs. Za studente master studija potrebna je i fotokopija diplome o završenim osnovnim studijama
 7. Potpisana Saglasnost o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti
 8. Dokaz o smanjenim mogućnostima (detaljne informacije se nalaze u tekstu ispod). Ukoliko je u pitanju student u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju, uz dokaz je potrebno dostaviti i potpisanu Izjavu o socio-ekonomskom statusu.
 9. Dokaz o statusu studenta sa invaliditetom (detaljne informacije se nalaze u tekstu ispod)
 10. Dodatna dokumentacija koju zahteva odabrana ustanova-primalac (ukoliko postoji)

Osim navedenih, student može priložiti i druga dokumenta od značaja za izbor kandidata, kao što su dokazi o međunarodnoj aktivnosti (uspostavljanje kontakta sa ustanovom-primaocem, studijski boravak ili praksa u inostranstvu, učešće na međunarodnoj konferenciji ili u međunarodnom projektu, nagrada na međunarodnom stručnom, umetničkom ili sportskom takmičenju, itd.)

Studenti sa smanjenim mogućnostima mogu da ostvare pravo na dodatna sredstva individualne podrške za inkluziju u iznosu od 250 EUR mesečno.  Detaljne informacije o ciljnim grupama za inkluziju, potrebnoj dokumentaciji i kriterijumima za ostvarivanje prava na dodatak dostupne su na sajtu Fondacije Tempus.

Studenti sa invaliditetom, kao i lica u njihovoj pratnji, mogu da ostvare pravo na refundaciju prihvatljivih stvarnih troškova koje su imali tokom perioda mobilnosti. Detaljne informacije o potrebnoj dokumentaciji i kriterijumima za ostvarivanje prava na dodatak dostupne su na sajtu Fondacije Tempus

Proces podnošenja prijave na konkurs: uredno popunjen prijavni formular (Student Application Form) i ostalu navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti institucionalnom Erazmus+ koordinatoru na sledeću imejl adresu.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Proces selekcije kandidata prijavljenih na konkurs: Nakon razmatranja podnetih dokumenata, a rukovodeći se sledećim kriterijumima za selekciju i bodovanje kandidata:

 1. Opšti uspeh u toku studija,
 2. Znanje stranog jezika,
 3. Motivaciono pismo,
 4. Prethodno korišćenje Erazmus+ stipendija,
 5. Učešće u međunarodnim aktivnostima,

Komisija za relizaciju Erazmus+ programa mobilnosti, formirana posebnim rešenjem predsednika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija, donosi odluku o rangiranju i nominaciji kandidata.

Napomena: Erazmus+ komisija može zahtevati dodatnu dokumentaciju od prijavljenih kandidata ili pozvati kadidate na intervju u cilju dodatne provere njihovih kompetencija.

Pravo na žalbu:

Kandidati za učešće u programu mobilnosti imaju pravo prigovora na tekst konkursa ukoliko smatraju da su im tekstom konkursa oštećena prava obezbeđena pravilima programa Erazmus+. Prigovor na tekst konkursa zainteresovani kandidati podnose Kancelariji za međunarodnu saradnju u roku od 5 dana od dana objavljivanja teksta konkursa. Kancelarija za međunarodnu saradnju rešava po prigovoru u roku od 3 dana od dostavljanja prigovora. Protiv rešenja Kancelarije kandidat može podneti žalbu predsedniku Akademije u roku od 3 dana od prijema rešenja. Odluka predsednika Akademije po žalbi je konačna.

Kandidati prijavljeni na konkurs za odlazak na mobilnost imaju pravo na prigovor na proces selekcije i odluku o izboru kandidata. Protiv odluke o izboru kandidata za odlazak na mobilnost, kandidat može podneti prigovor Komisiji za realizaciju Erazmus+ programa mobilnosti u roku od 5 dana od dana objavljivanja rezultata selekcije na sajtu Akademije. Komisija razmatra prigovor i daje obrazloženje i predlog na osnovu kog predsednik Akademije donosi konačnu odluku o prigovoru. Kandidat će u roku od 10 dana od dana predaje prigovora dobiti odgovor, uz donetu odluku u pisanom obliku. Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave se neće razmatrati i njihov podnosilac nema pravo na prigovor.

Rokovi i procedura podnošenja prigovora detaljno su definisani članom 34 Pravilnika o mobilnosti studenata i zaposlenih Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija. 

VAŽNA NAPOMENA:

Odluku o nominovanim kandidatima donosi Komisija za relizaciju Erazmus+ programa mobilnosti Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija u skladu sa potpisanim bilateralnim sporazumima i Pravilnikom o mobilnosti studenata i zaposlenih Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija. Konačnu odluku o odlasku nominovanog kandidata na mobilnost donosi ustanova-primalac.

Korisna dokumenta:

Za sva pitanja u vezi sa konkursom, možete se obratiti institucionalnom Erazmus+ koordinatoru na e-mail.

Kancelarija za međunarodnu saradnju

Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija

Trg Svetog Save 34, Užice