Trg Svetog Save 34, Užice; PIB: 111925736; RAČUN: 8 4 0 - 2 1 1 4 6 6 6 - 2 7
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

Konkurs za prijavu kandidata za odlazak na mobilnost 2022

Co-Funded_by_the_EU_logo_ok

AKADEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA ZAPADNA SRBIJA
Trg Svetog Save 34, Užice
Datum: 27.09.2022. godine

U skladu sa članom 25. Pravilnika o mobilnosti studenata i zaposlenih Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija, a na osnovu Ugovora o dodeli namenskih bespovratnih sredstava broj 2021-1-RS01-KA131-HED-000003450, potpisanog između Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija i Fondacije Tempus 10.01.2022. godine, Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija raspisuje

KONKURS ZA PRIJAVU KANDIDATA

za ERASMUS+ mobilnost zaposlenih

Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija

ERAZMUS+ KA131

TRAJANjE KONKURSA: 27.09 – 10.10.2022. godine

Ustanova primalac: spisak ustanova sa kojima Akademija ima potpisan ugovor o saradnji, sa definisanim tipom saradnje, nalazi se na sledećem linku

Broj mobilnosti i svrha mobilnosti:

 • 3 (tri) mobilnosti u svrhu izvođenja nastave: minimalan broj sati za držanje nastave je 8 (osam).
 • 1 (jedna) mobilnost u svrhu pohađanja obuke/stručnog usavršavanja/posmatranja na poslu (izuzetak su konferencije).
 • Postoji mogućnost kombinovanja izvođenja nastave sa pohađanjem obuke i u tom slučaju minimalan broj sati za držanje nastave je 4 (četiri).

Vreme realizacije: zimski semestar 2022/2023. godine.

Trajanje mobilnosti: maksimum 6 dana za mobilnost u svrhu izvođenja nastave, odnosno 7 dana za mobilnost u svrhu pohađanja obuke.

Pravo učešća na konkursu: pravo učešća na konkursu ima nastavno i nenastavno osoblje koje je po osnovu ugovora o radu zaposleno u Akademiji strukovnih studija Zapadna Srbija.

Iznos individualne podrške: zavisi od zemlje u kojoj se mobilnost realizuje.

Primenljive naknade:

Zemlja primalac

Nastavno i nenastavno osoblje iz programskih zemalja

Iznos po danu u EUR

Danska, Finska, Island, Irska, Luksemburg, Švedska, Lihtenštajn, Norveška

180

Austrija, Belgija, Nemačka, Francuska, Italija, Grčka, Španija, Kipar, Holandija, Malta, Portugal

160

Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Letonija, Litvanija, Mađarska, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Republika Severna Makedonija, Turska, Srbija

140

***Napomena: Individulna podrška ne pokriva troškove obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Putni troškovi: izabrani kandidat ima pravo na putne troškove u zavisnosti od udaljenosti destinacije mobilnosti, koja se obračunava koristeći daljinar Evropske komisije: link

Primenljive naknade:

Udaljenost

Standardni prevoz – Iznos

Zeleni prevoz – Iznos

Između 10 i 99 km

23 EUR po učesniku

 

Između 100 i 499 km

180 EUR po učesniku

210 EUR po učesniku

Između 500 i 1999 km

275 EUR po učesniku

320 EUR po učesniku

Između 2000 i 2999 km

360 EUR po učesniku

410 EUR po učesniku

Između 3000 i 3999 km

530 EUR po učesniku

610 EUR po učesniku

Između 4000 i 7999 km

820 EUR po učesniku

 

8000 km ili više

1500 EUR po učesniku

 

***Napomena: „Udaljenost“ predstavlja razdaljinu između mesta iz kog se putuje i mesta održavanja aktivnosti, dok „iznos“ predstavlja sredstva za troškove prevoza do i od mesta održavanja aktivnosti. Pod „zelenim prevozom“ podrazumeva se da je celokupno putovanje ili njegov veći deo sproveden koristeći sva prevozna sredstva, osim aviona i automobila kojim putuje jedna osoba.

Obavezna dokumenta za prijavljivanje na konkurs:

 1. Prijava na konkurs – link do prijave
 2. Potvrda da je kandidat zaposlen u Akademiji strukovnih studija Zapadna Srbija, sa jasno naznačenim datumima trajanja zaposlenja
 3. Ugovor o radu
 4. Fotokopija stranice pasoša sa podacima o roku važenja
 5. Biografija na engleskom jeziku (koristiti Europass model) –  link
 6. Predloženi program mobilnosti

– za mobilnost u svrhu držanja nastave, popuniti deo Ugovora o mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja u svrhu izvođenja nastave na engleskom jeziku – link do Ugovora o mobilnosti – nastava

– za mobilnost u svrhu pohađanja obuke, popuniti deo Ugovora o mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja u svrhu pohađanja obuke na engleskom jeziku – link do Ugovora o mobilnosti

Obuka za kombinovanu mobilnost, treba koristiti obrazac Ugovora o mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja u svrhu izvođenja nastave i prilagoditi ga tako da odgovara i jednom i drugom tipu aktivnosti – link do Ugovora o mobilnosti – nastava

 1. Dokaz o znanju engleskog jezika
 2. Izjava o saglasnosti za obradu podataka o ličnosti – link do Izjave.

 

Dodatna dokumenta za prijavljivanje na konkurs (ukoliko ih kandidat poseduje):

 1. Dokaz o uspostavljanju saradnje sa stranim univerzitetom-domaćinom
 2. Dokaz o učešću kandidata u procesu internacionalizacije Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija
 3. Dokaz o statusu osobe sa invaliditetom

Zaposleni sa invaliditetom, kao i lica u njihovoj pratnji mogu da ostvare pravo na refundaciju prihvatljivih stvarnih troškova koje su imali tokom perioda mobilnosti podnošenjem medicinske dokumentacije kojom se dokazuje invaliditet ili telesno oštećenje, a koja ne sme biti starija od šest meseci.

Navedena dokumenta dostaviti lično ili putem imejla rukovodiocu Kancelarije za međunarodnu saradnju Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija (ivana.marinkovic@vpts.edu.rs).

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

 Proces odabira kandidata prijavljenih na konkurs:

Komisija za realizaciju Erazmus+ programa mobilnosti, formirana posebnim rešenjem predsednika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija, donosi odluku o selekciji i rangiranju kandidata na osnovu uvida u priloženu dokumentaciju, a rukovodeći se kriterijumima selekcije kandidata koji čine sastavni deo Pravilnika o mobilnosti studenata i zaposlenih Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija – link 

Komisija za realizaciju Erazmus+ programa mobilnosti može zahtevati dodatnu dokumentaciju od prijavljenih kandidata, kao i proveru znanja stranog jezika na kom će se realizovati mobilnost. Proveru znanja vršiće posebna komisija, koju čine nastavnici stranog jezika koji se proverava, a koju će predsednik Akademije imenovati posebnim rešenjem.

Nakon sprovedenog postupka selekcije, imena nominovanih kandidata i rang lista svih prijavljenih kandidata objavljuju se na sajtu Akademije.

Pravo na žalbu:

 • Protiv odluke o izboru kandidata za odlazak na mobilnost prijavljeni kandidati mogu podneti žalbu Komisiji za realizaciju programa mobilnosti u roku od 5 dana od dana objave rezultata selekcije na sajtu Akademije. Komisija razmatra žalbu i daje obrazloženje i predlog na osnovu kog predsednik Akademije donosi odluku o žalbi.
 • Kandidat će u roku od 10 dana od dana prijema žalbe dobiti odgovor na žalbu, uz odluku u pisanom obliku.

Važne napomene:

 • Komisija za realizaciju Erazmus+ programa mobilnosti Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija dostavlja ustanovi primaocu podatke o izabranom kandidatu. Ustanova primalac donosi konačnu odluku o potpisivanju Ugovora o mobilnosti u svrhu držanja nastave ili pohađanja obuke sa nominovanim kandidatom.
 • Informacije o obradi i zaštiti podataka o ličnosti dostupne su na sledećem linku:

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement

Korisna dokumenta:

 • Pravilnik o mobilnosti studenata i zaposlenih Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija – link
 • Programski vodič Evropske komisije: link

Za sve nedoumice u vezi sa konkursom možete se obratiti članovima Kancelarije za međunarodnu saradnju.

Kancelarija za međunarodnu saradnju

Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija

Trg Svetog Save 34, Užice