Trg Svetog Save 34, Užice; PIB: 111925736; RAČUN: 8 4 0 - 2 1 1 4 6 6 6 - 2 7
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

Konkurs za prijavu kandidata za odlazak na studijski boravak

Print

AKADEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA ZAPADNA SRBIJA
Trg Svetog Save 34, Užice
Datum: 08.02.2022. godine

U skladu sa članom 9. Pravilnika o mobilnosti studenata i zaposlenih Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija, a na osnovu Ugovora o dodeli namenskih bespovratnih sredstava za projekat sa jednim korisnikom u okviru programa ERAZMUS+ br. 2020-1-RS01-KA103-065046, potpisanog između Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija i Fondacije Tempus, dana 08.02.2022. godine, Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija raspisuje

KONKURS ZA PRIJAVU KANDIDATA

za ERAZMUS+ odlaznu mobilnost studenata

Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija

ERAZMUS+ KA103

Rok za podnošenje prijava: 14.februar 2022. godine

Vreme realizacije: letnji semestar 2021/2022. godine

Trajanje studijskog boravka: Trajanje mobilnosti studenata treba da bude u skladu sa ugovorom o učenju. Očekivano trajanje studentske mobilnosti u svrhu studija je 5 (pet) meseci

Iznos mesečne stipendije: 470,00 evra

***Napomena: Stipendija ne pokriva troškove obaveznog putnog i zdravstvenog osiguranja, prevoza i dobijanja vize.

Pravo učešća: pravo učešća imaju studenti upisani na 2. i 3. godinu osnovnih studija i studenti master studija Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija.

Neophodan nivo znanja engleskog jezika: B2 – u skladu sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike (za samoprocenu koristiti tabelu na sledećem linku). Nivo znanja kandidata koji prođu proces selekcije proverava se obaveznim polaganjem testa na portalu Onlajn jezička podrška (Online Linguistic Support).

Spisak visokoškolskih ustanova sa kojima Akademija ima potpisane bilateralne sporazume o saradnji možete pronaći putem sledećeg linka.

***Napomena: Prilikom odabira ustanove potrebno je rukovoditi se:

 • predmetima koji se nude dolazećim studentima, a koji treba da budu kompatibilni sa predmetima koje biste slušali na matičnoj ustavi da bi se osiguralo priznavanje stečenih bodova i položenih ispita,
 • uslovima i troškovima života, imajući u vidu visinu mesečne stipendije,
 • uslovima za ulazak i boravak u zemlji u kojoj se nalazi ustanova koju odberete s obzirom na trenutnu situaciju sa pandemijom virusa korona.

Dokumenta za prijavljivanje na konkurs:

 1. Prijavni formular: Student Application Form (prijava se popunjava na engleskom jeziku)
 2. Skenirana prva stranica pasoša
 3. Biografija na engleskom jeziku (koristiti Europass model)
 4. Motivaciono pismo na engleskom jeziku (maksimalna dužina: 1 strana)
 5. Potvrda o znanju engleskog jezika (sertifikat ili izjava predmetnog nastavnnika)
 6. Uverenje o položenim ispitima i proseku u toku dosadašnjih studija
 7. Potpisana Saglasnost o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti
 8. Dokaz o nepovoljnom socio-ekonomskom položaju (detaljne informacije se nalaze u tekstu ispod), uz popunjenu i potpisanu Izjavu o socio-ekonomskom statusu
 9. Dokaz o statusu studenta sa invaliditetom(detaljne informacije se nalaze u tekstu ispod)
 10. Dodatna dokumentacija koju zahteva odabrana ustanova-primalac (ukoliko postoji)

Prijavni formular (Student Application Form) se popunjava elektronski i uz  ostalu skeniranu dokumentaciju i dokumentaciju u pdf formatu dostavlja Erazmus+ institucionalnom koordinatoru na e-mail

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Proces selekcije kandidata prijavljenih na konkurs:

Razmatranjem podnetih dokumenata, a rukovodeći se kriterijumima za selekciju i bodovanje kandidata, Komisija za relizaciju Erazmus+ programa mobilnosti, formirana posebnim rešenjem predsednika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija, donosi odluku o rangiranju i nominaciji kandidata.

***Napomena: Erazmus+ komisija može zahtevati dodatnu dokumentaciju od prijavljenih kandidata ili pozvati kadidate na intervju u cilju dodatne provere njihovih kompetencija.

Mogućnost podnošenja prijave za dodatna sredstva:

1)Studenti u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju:

Studenti koji prođu proces selekcije, a podneli su dokaz o nepovoljnom socio-ekonomskom položaju, mogu ostvariti pravo na dodatna sredstva za individualnu podršku u iznosu od 200 evra mesečno, ukoliko ukupna mesečna primanja u domaćinstvu ne prelaze iznos od dve prosečne neto zarade u Republici Srbiji i to:

 • 118.439,33 dinara iznos utvrđen na osnovu prosečne neto zarade za period januar-jun 2020. godine u iznosu od 59.219.67 dinara, koji je objavljen na sajtu Republičkog zavoda za statistiku i koji će biti primenjivan tokom celog trajanja projekta odobrenog 2020. godine (2020-1-RS01-KA103-065046) za potrebe procene socio-ekonomskog položaja studenata koji učestvuju u Erazmus+ programima mobilnosti.

Kao dokaz o nepovoljnom socio-ekonomskom položaju, studenti moraju dostaviti uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu domaćinstva u periodu od 6 meseci koji prethode raspisivanju konkursa, a koje izdaje opština na kojoj je prijavljena adresa prebivališta studenta, kao i svojeručno potpisanu izjavu kojom student, pod materijalnom i krivičnom odgovornošću, potvrđuje tačnost podataka navedenih u priloženoj dokumentaciji i ovlašćuje nadležne da iste imaju pravo da provere, obrađuju, čuvaju i koriste u skladu sa važećim propisima.

2)Osobe sa invaliditetom i telesnim oštećenjima

Studenti sa invaliditetom, kao i lica u njihovoj pratnji mogu da ostvare pravo na refundaciju prihvatljivih stvarnih troškova koje su imali tokom perioda mobilnosti podnošenjem medicinske dokumentacije kojom se dokazuje invaliditet ili telesno oštećenje, koja ne sme biti starija od šest meseci i u kojoj se jasno navodi na koji način invaliditet/zdravstveno stanje utiče na ishode učenja i svakodnevno funkcionisanje kandidata.

VAŽNA NAPOMENA: Odluku o nominovanim kandidatima donosi Komisija za relizaciju Erazmus+ programa mobilnosti Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija u skladu sa potpisanim inter-institucionalnim sporazumima. Konačnu odluku o odlasku nominovanog kandidata na mobilnost donosi ustanova-primalac.

Za sva pitanja u vezi sa Konkursom, obratite se Institucionalnom Erazmus+ koordinatoru na e-mail.

Kancelarija za međunarodnu saradnju

Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija

Trg Svetog Save 34, Užice