Trg Svetog Save 34, Užice; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

ORGANI AKADEMIJE

Organ upravljanja

Organ poslovođenja

Stručni organi

Studentski parlament 

Savet poslodavaca

Savet Akademije

Organ upravljanja Akademije je Savet Akademije.

Predsednik Saveta Akademije je dr Zorica Sagić, profesor strukovnih studija, e-mail

Zamenik predsednika Saveta Akademije je dr Ilja Stanišević, profesor strukovnih studija, e-mail

Savet Akademije ima 19 članova koji se biraju po sledećoj strukturi:

10 članova (55%) predstavnici Akademije i to po pet članova iz reda Odseka Užice i Odseka Valjevo od kojih su četiri  člana iz reda nastavnog osoblja i jedan član iz reda nenastavnog osoblja

1. dr Zorica Sagić, predsednik Saveta, profesor strukovnih studija

2.dr Slobodanka Stankov, profesor strukovnih studija

3.mr Biljana Đuričić, predavač

4.Ivana Marinković, nastavnik stranog jezika

5.Ana Đokić, iz reda nenastavnog osoblja

6.dr Ilja Stanišević, zamenik predsednika Saveta, profesor strukovnih studija

7.dr Snežana Rakić, profesor strukovnih studija

8.dr Đorđe Petrović, profesor strukovnih studija

9.mr Sanja Radovanović, predavač

10.Nataša Vuković, iz reda nenastavnog osoblja

– 6 članova (30%) predstavnika osnivača:

1.Jelena Raković Radivojević

2.Radmila Zlatić

3.Vlado Maksimović

4.Radmila Nastić Antanasijević

5.Mihailo Milinčić

6.Nemanja Pešaković

3 člana (15%) predstavnici studenata Akademije:

1.Milkica Gačić, Odsek Užice

2.Ćurdić Mladen, Odsek Užice

3.Jelena Pantović, Odsek Valjev0

Predsednik Akademije

Organ poslovođenja Akademije je predsednik Akademije.

Predsednik Akademije je dr Ljubica Diković, profesor strukovnih studija, e-mail

Predsednik Akademije dr Ljubica Diković, profesor strukovnih studija, izabrana je na mandatni period od tri godine, počev od 01.09.2020. godine.

Presednik Akademije se bira iz reda nastavnika Akademije koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom i to iz reda nastavnika u zvanju profesora strukovnih studija, a izabrani su na neodređeno vreme i imaju izražene organizatorske sposobnosti i iskustvo na poslovima rukovođenja. Мože postaviti svog zamenika iz redova nastavnika u zvanju profesora strukovnih studija sa punim radnim vremenom zaposlenog u Akademiji, kao i 3 pomoćnika iz reda zaposlenih u Akademiji u radnom odnosu sa punim radnim vremenom. Predsednik Akademije je predsednik Veća akademije po funkciji koji saziva sednice i rukovodi radom Veća akademije. Imenuje i razrešava rukovodioca Odseka.

Stručni organi Akademije

Nastavno-stručno veće Akademije (Veće Akademije)

Savet za kvalitet

Kolegijum Akademije

Nastavno-stručno veća Odseka (Veća odseka)

Veće katedre

Etički odbor

Veće Akademije

Veće Akademije je najviši stručni organ Akademije. Veće Akademije čine predsednik Akademije, zamenik predsednika Akademije, pomoćnici predsednika Akademije, rukovodioci Odseka, po dva predstavnika Veća odseka koji imaju najmanje 5(pet) godina iskustva rada u Odseku i predsednik Studentskog parlamenta Akademije. Predstavnik studenata učestvuju u radu Veća akademije po pozivu.

Većem Akademije predsedava predsednik Akademije.

Savet za kvalitet

Savet za kvalitet čine predsednik Akademije, zamenik i pomoćnici predsednika Akademije, šefovi katedri i predstavnici studenata. Predstavnike studenata imenuje Studentski parlament. Predsednik Akademije imenuje rukovodioca Saveta za kvalitet. Mandat rukovodioca Saveta za kvalitet je tri godine.

 Predsednik Saveta za kvalitet je dr Vesna Marjanović, profesor strukovnih studija, e-mail

Kolegijum Akademije

Kolegijum Akademije je operativno telo koje saziva predsednik Akademije radi koordiniranja rada i obavljanja konsultacija u vezi sa radom Akademije. 

Članovi Kolegijuma su: predsednik Akademije, zamenik predsednika Akademije, pomoćnici predsednika Akademije, rukovodioci Odseka, menadžer, sekretar, kao i rukovodilac Saveta za kvalitet.

Veće Odseka

Veće odseka, čine nastavnici, asistenti sa doktoratom i asistenti  u radnom odnosu sa punim radnim vremenom koji rade u Odseku. Rukovodilac Odseka je predsednik Veća odseka. Rukovodilac Odseka je iz reda profesora strukovnih studija Odseka sa punim radnim vremenom. U okviru Odseka mogu da se obrazuju katedre, računarske i druge laboratorije i druga radna tela potrebna za efikasno izvođenje nastavnog procesa.

 

Rukovodilac Odseka Užice je dr Ljiljana Trumbulović, profesor strukovnih studija, e- mail

Rukovodilac Odseka Valjevo je dr Mlađen Vićentić, profesor strukovnih studija, e-mail

Veće Katedre

Veće Katedre razmatra sva pitanja iz domena nastave u naučnoj oblasti i nastavno-naučnim disciplinama iz svoje nadležnosti. Veće katedre saziva šef katedre prema potrebi, a najmanje jedanput mesečno.

ODSEK UŽICE:

Šef Katedre, dr Milovan Milivojević, profesor strukovnih studija, e-mail

Šef Katedre, dr Đorđe Đuričić, profesor strukovnih studija, e-mail

Šef Katedre, dr Snežana Aksentijević, profesor strukovnih studija, e-mail

Šef Katedre, dr Zorica Tanasković, profesor strukovnih studija, e-mail

Šef Katedre, mr Željko Karganović, predavač, e-mail

ODSEK VALJEVO:

Šef Katedre, dr Ilja Staniševi, profesor strukovnih studija, e-mail

Šef Katedre, profesor strukovnih studija dr Slobodan Ilić, e-mail

Šef Katedre, profesor strukovnih studija dr Snežana Rakić, e-mail

Etički odbor

Etički odbor obrazuje Akademija, kao stručno i savetodavno telo. Etički odbor ima pet članova: četiri iz redova nastavnika Akademije, sa svakog odseka po dva, kao i jednog člana iz redova stručnih službi. Etički odbor imenuje Veće Akademije, na predlog predsednika Akademije.

 Predsednik Etičkog odbora Akademije je dr Dragoslava Sredojević,  profesor strukovnih studija, e-mail

Studentski parlament

Studentski parlament je organ Akademije preko koga studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese u Akademiji, u skladu sa Zakonom. Rad Studentskog parlamenta je javan. Pravo da biraju i budu birani, za predsednika i članove Studentskog parlamenta Akademije imaju studenti Akademije, upisani na studije u školskoj godini u kojoj se bira Studentski parlament. U sastavu Studentskog parlamenta zastupljeno je najmanje 30% predstavnika manje zastupljenog pola.

 Predsednik Studentskog parlamenta Akademije je Milkica Gačić student studijskog programa Građevinsko inženjerstvo, e-mail

Savet poslodavaca

Akademija u skladu sa Zakonom konstituiše Savet poslodavaca. Postupak, način izbora, prava i obaveze saveta poslodavaca urediće se posebnim pravilnikom. Savetom poslodavaca predsedava predsednik Akademije.