Poslovna ekonomija i menadžment

Modul 1 – Računovodstvo, revizija i finansije

Modul 2 -Menadžment u turizmu

Modul 3 -Strategijski menadžment