Trg Svetog Save 34, Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
(+381) 31 513 385
skola@vpts.edu.rs

ORGANIZACIJA

Organi Akademije


→  Organ upravljanja

→  Organ poslovođenja

→  Stručni organi

→  Studentski parlament

→  Savet poslodavaca


 

Organ upravljanja Akademije, Savet Akademije


Savet ima 19 članova koji se biraju po sledećoj strukturi:

 • 10 članova (55%) predstavnici Akademije i to na sledeći način:

 → 5 članova iz reda Odseka Užice i to: 4 člana iz reda nastavnog osoblja i jedan član iz reda nenastavnog osoblja

    • dr Zorica Sagić, predsednik Saveta, profesor strukovnih studija
    • dr Vesna Marjanović, profesor strukovnih studija
    • mr Biljana Đuričić, predavač
    • Ivana Marinković, nastavnik stranog jezika
    • Ana Đokić, iz reda nenastavnog osoblja

→ 5 članova iz reda Odseka Valjevo i to: 4 člana iz reda nastavnog osoblja i jedan član iz reda nenastavnog osoblja

    •  dr Ilja Stanišević, zamenik predsednika Saveta, profesor strukovnih studija
    • dr Snežana Rakić, profesor strukovnih studija
    • dr Đorđe Petrović, profesor strukovnih studija
    • mr Sanja Radovanović, predavač
    • Nataša Vuković, iz reda nenastavnog osoblja
 • 6 članova (30%) predstavnika osnivača:
    • dr Jelena Raković Radivojević
    • Radmila Zlatić
    • Vlado Maksimović
    • Radmila Nastić Antanasijević
    • Mihailo Milinčić
 • 3 člana (15%) predstavnici studenata Akademije.
    • Milkica Gačić, Odsek Užice
    • Ćurdić Mladen, Odsek Užice
    • Jelena Pantović, Odsek Valjevo

Organ poslovođenja Akademije, Predsednik Akademije


Presednik Akademije se bira iz reda nastavnika Akademije koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom i to iz reda nastavnika u zvanju profesora strukovnih studija, a izabrani su na neodređeno vreme i imaju izražene organizatorske sposobnosti i iskustvo na poslovima rukovođenja. Мože postaviti svog zamenika iz redova nastavnika u zvanju profesora strukovnih studija sa punim radnim vremenom zaposlenog u Akademiji, kao i 3 pomoćnika iz reda zaposlenih u Akademiji u radnom odnosu sa punim radnim vremenom. Predsednik Akademije je predsednik Veća akademije po funkciji koji saziva sednice i rukovodi radom Veća akademije. Imenuje i razrešava rukovodioca Odseka.

 


Stručni organi Akademije


 • Nastavno-stručno veće Akademije (Veće Akademije)
 • Nastavno-stručno veća Odseka (Veća odseka)
 • Kolegijum Akademije
 • Veće katedre
 • Savet za kvalitet
 • Etički odbor

Veće Akademije je najviši stručni organ Akademije. Veće Akademije čine predsednik Akademije, zamenik predsednika Akademije, pomoćnici predsednika Akademije, rukovodioci Odseka, po dva predstavnika Veća odseka koji imaju najmanje 5(pet) godina iskustva rada u Odseku i predsednik Studentskog parlamenta Akademije. Predstavnik studenata učestvuju u radu Veća akademije po pozivu.

    • dr Ljubica Diković, predsednik
    • dr Mlađen Vićentić
    • dr Ljiljana Trumbulović
    • mr Vesna Marković
    • Predrag Popović
    • dr Ilja Stanišević
    • dr Radmila Novaković Kostić
    • dr Kosana Vićentijević
    • dr Zorica Tanasković
    • Milkica Gačić, po pozivu

Veće odseka, čine nastavnici, asistenti sa doktoratom i asistenti  u radnom odnosu sa punim radnim vremenom koji rade u Odseku. Rukovodilac Odseka je predsednik Veća odseka.

Kolegijum Akademije je operativno telo koje saziva predsednik Akademije radi koordiniranja rada i obavljanja konsultacija u vezi sa radom Akademije. Članovi Kolegijuma su: predsednik Akademije, zamenik predsednika Akademije, pomoćnici predsednika Akademije, rukovodioci Odseka, menadžer, sekretar, kao i rukovodilac Saveta za kvalitet.

Veće Katedre razmatra sva pitanja iz domena nastave u naučnoj oblasti i nastavno-naučnim disciplinama iz svoje nadležnosti. Veće katedre saziva šef katedre prema potrebi, a najmanje jedanput mesečno.

Savet za kvalitet čine predsednik Akademije, zamenik i pomoćnici predsednika Akademije, šefovi katedri i predstavnici studenata. Predstavnike studenata imenuje Studentski parlament. Predsednik Akademije imenuje rukovodioca Saveta za kvalitet. Mandat rukovodioca Saveta za kvalitet je tri godine.

Etički odbor obrazuje Akademija, kao stručno i savetodavno telo. Etički odbor ima pet članova: četiri iz redova nastavnika Akademije, sa svakog odseka po dva, kao i jednog člana iz redova stručnih službi.Etički odbor imenuje Veće Akademije, na predlog predsednika Akademije.

 


Studentski parlament


Studentski parlament je organ Akademije preko koga studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese u Akademiji, u skladu sa Zakonom. Rad Studentskog parlamenta je javan. Pravo da biraju i budu birani, za predsednika i članove Studentskog parlamenta Akademije imaju studenti Akademije, upisani na studije u školskoj godini u kojoj se bira Studentski parlament. U sastavu Studentskog parlamenta zastupljeno je najmanje 30% predstavnika manje zastupljenog pola.

 


Savet poslodavaca


Akademija u skladu sa Zakonom konstituiše Savet poslodavaca. Postupak, način izbora, prava i obaveze saveta poslodavaca urediće se posebnim pravilnikom. Savetom poslodavaca predsedava predsednik Akademije.

 


Odseci Akademije


U Akademiji su obrazovana dva odseka sa odgovarajućim studijskim programima:

Odsek je nastavna visokoškolska jedinica Akademije bez svojstva pravnog lica, u kojoj se ostvaruje obrazovna delatnost Akademije radi ostvarivanja studijskih programa (teorijska i praktična nastava, stručna praksa i praktični rad studenata, internacionalne studije i studije na daljinu). Odsek sačinjavaju dve organizacione jedinice i to: Nastavna jedinica i Nenastavna jedinica u čiji sastav ulaze: studentska služba, materijalno-finansijska služba, pravna služba, služba admiistracije, informatička služba, biblioteka, tehnička služba i dr. Radom Odseka rukovodi rukovodilac Odseka. Rukovodilac Odseka je iz reda profesora strukovnih studija Odseka sa punim radnim vremenom. U okviru Odseka mogu da se obrazuju katedre, računarske i druge laboratorije i druga radna tela potrebna za efikasno izvođenje nastavnog procesa.