Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

STRUČNI ORGANI

Stručni organi Akademije

Nastavno-stručno veće Akademije (Veće Akademije)

Savet za kvalitet

Kolegijum Akademije

Nastavno-stručno veća Odseka (Veća odseka)

Veće katedre

Etički odbor

Veće Akademije

Veće Akademije je najviši stručni organ Akademije. Veće Akademije čine predsednik Akademije, zamenik predsednika Akademije, pomoćnici predsednika Akademije, rukovodioci Odseka, po dva predstavnika Veća odseka koji imaju najmanje 5(pet) godina iskustva rada u Odseku i predsednik Studentskog parlamenta Akademije. Predstavnik studenata učestvuju u radu Veća akademije po pozivu.

Većem Akademije predsedava predsednik Akademije.

Savet za kvalitet

Savet za kvalitet čine predsednik Akademije, zamenik i pomoćnici predsednika Akademije, šefovi katedri i predstavnici studenata. Predstavnike studenata imenuje Studentski parlament. Predsednik Akademije imenuje rukovodioca Saveta za kvalitet. Mandat rukovodioca Saveta za kvalitet je tri godine.

 Predsednik Saveta za kvalitet je dr Vesna Marjanović, profesor strukovnih studija, e-mail

Kolegijum Akademije

Kolegijum Akademije je operativno telo koje saziva predsednik Akademije radi koordiniranja rada i obavljanja konsultacija u vezi sa radom Akademije. 

Članovi Kolegijuma su: predsednik Akademije, zamenik predsednika Akademije, pomoćnici predsednika Akademije, rukovodioci Odseka, menadžer, sekretar, kao i rukovodilac Saveta za kvalitet.

Veće Odseka

Veće odseka, čine nastavnici, asistenti sa doktoratom i asistenti  u radnom odnosu sa punim radnim vremenom koji rade u Odseku. Rukovodilac Odseka je predsednik Veća odseka. Rukovodilac Odseka je iz reda profesora strukovnih studija Odseka sa punim radnim vremenom. U okviru Odseka mogu da se obrazuju katedre, računarske i druge laboratorije i druga radna tela potrebna za efikasno izvođenje nastavnog procesa.

 

Rukovodilac Odseka Užice je dr Ljiljana Trumbulović, profesor strukovnih studija, e- mail

Rukovodilac Odseka Valjevo je dr Mlađen Vićentić, profesor strukovnih studija, e-mail

Veće Katedre

Veće Katedre razmatra sva pitanja iz domena nastave u naučnoj oblasti i nastavno-naučnim disciplinama iz svoje nadležnosti. Veće katedre saziva šef katedre prema potrebi, a najmanje jedanput mesečno.

ODSEK UŽICE:

Šef Katedre, dr Milovan Milivojević, profesor strukovnih studija, e-mail

Šef Katedre, dr Đorđe Đuričić, profesor strukovnih studija, e-mail

Šef Katedre, dr Snežana Aksentijević, profesor strukovnih studija, e-mail

Šef Katedre, dr Zorica Tanasković, profesor strukovnih studija, e-mail

Šef Katedre, mr Željko Karganović, predavač, e-mail

ODSEK VALJEVO:

Šef Katedre, dr Ilja Staniševi, profesor strukovnih studija, e-mail

Šef Katedre, profesor strukovnih studija dr Slobodan Ilić, e-mail

Šef Katedre, profesor strukovnih studija dr Snežana Rakić, e-mail

Etički odbor

Etički odbor obrazuje Akademija, kao stručno i savetodavno telo. Etički odbor ima pet članova: četiri iz redova nastavnika Akademije, sa svakog odseka po dva, kao i jednog člana iz redova stručnih službi. Etički odbor imenuje Veće Akademije, na predlog predsednika Akademije.

 Predsednik Etičkog odbora Akademije je dr Dragoslava Sredojević,  profesor strukovnih studija, e-mail