Trg Svetog Save 34, Užice; PIB: 111925736; RAČUN: 8 4 0 - 2 1 1 4 6 6 6 - 2 7
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

USLOVI UPISA – DRŽAVNA MATURA

U skladu sa Dopisom Ministarstva prosvete broj: 512-00-00372/2022-06/03 od 16.03.2023. godine i zakonskom obavezom visokoškolskih ustanova da objave nove uslove upisa, odnosno načine vrednovanja učeničkih postignuća u srednjem obrazovanju za potrebe rangiranja studenata za upis na studije, Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija na sajtu Akademije objavljuje nove uslove upisne politike koja će se sprovoditi od momenta polaganja Državne mature:

(1) Proces upisa na Akademiju strukovnih studija Zapadna Srbija se ne izmešta sa Akademije. Studenti će konkurisati za upis na Akademiju kao i do sada, a takođe se zadržava već postojeći model upisa (nema liste želja).

(2) Prema Zakonu o visokom obrazovanju, član 100, stav 1. i 2., stoji:

Visokoškolska ustanova vrši upis na studije u skladu sa zakonom, uz vrednovanje opšte, stručne i umetničke mature.

Visokoškolska ustanova svojim opštim aktom utvrđuje koji se ispiti sa opšte, stručne i umetničke mature vrednuju prilikom upisa na studije i utvrđuje kriterijume na osnovu kojih se obavlja klasifikacija i izbor kandidata za upis na studije.

Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija (Akademija), počev od momenta polaganja Državne mature, postignuća učenika u srednjem obrazovanju, a radi upisa na prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih studija, vrednovaće na sledeći način:

(2.1.) Opšti uspeh u srednjem obrazovanju – maksimalno 40 bodova,

(2.2.) Srpski/maternji jezik

(2.2.1.) 10 bodova  za studijske programe: Mašinstvo, Informacione tehnologije i sistemi, Građevinsko inženjerstvo, Tehnološko inženjerstvo

(2.2.2.) 20 bodova  za studijske programe: Menadžment i preduzetništvo, Računovodstvo i revizija, Zdravstvena nega, Unutrašnja arhitektura, Poslovna informatika, Poslovna ekonomija sa 3 modula, Poslovna ekonomija sa 3 modula – studije na daljinu

(2.2.3.) 30 bodova  za studijske programe: Turizam

(2.3.) Matematika

(2.3.1.) 30 bodova  za studijske programe: Mašinstvo, Informacione tehnologije i sistemi, Građevinsko inženjerstvo, Tehnološko inženjerstvo

(2.3.2.) 20 bodova  za studijske programe: Menadžment i preduzetništvo, Računovodstvo i revizija, Poslovna informatika, Poslovna ekonomija sa 3 modula, Poslovna ekonomija sa 3 modula – studije na daljinu

(2.3.3.) 10 bodova  za studijske programe: Turizam, Zdravstvena nega, Unutrašnja arhitektura

(2.4.) Treći predmet sa liste/teorijski deo stručne(ili drugi obavezan predmet)

(2.4.1.) 20 bodova  za studijske programe: Mašinstvo, Informacione tehnologije i sistemi, Građevinsko inženjerstvo, Tehnološko inženjerstvo, Menadžment i preduzetništvo, Računovodstvo i revizija, Turizam, Poslovna informatika, Poslovna ekonomija sa 3 modula, Poslovna ekonomija sa 3 modula – studije na daljinu

(2.4.2.) 30 bodova  za studijske programe: Zdravstvena nega, Unutrašnja arhitektura

(3.) Na osnovu ovako izvršenog bodovanja rezultata postignutih na velikoj maturi, Akademija će formirati rang listu za svaki studijski program po kriterijumima koje je utvrdila.

(4.) Akademija će u Pravilniku o studijama koji je javno dostupan na sajtu u odeljku Dokumenta, utvrditi  kriterijume na osnovu kojih se obavlja klasifikacija i izbor kandidata za upis na studije  počev od momenta polaganja Državne mature.