Trg Svetog Save 34, Užice; PIB: 111925736; RAČUN: 8 4 0 - 2 1 1 4 6 6 6 - 2 7
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

INFORMACIJE O JAVNOG ZNAČAJA

Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija radi ostvarenja i zaštite interesa javnosti, a na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, dostavlja fizičkim i pravnim licima informacije i dokumenta kojima raspolaže, a koje su nastale u radu ili u vezi sa radom Akademije.

Akademija će saopštiti tražiocu informacije, staviti na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju ili mu izdati kopiju dokumenta, osim kada su se, prema ovom zakonu, stekli uslovi za isključenje ili ograničenje slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja.

Kako do informacije od javnog značaja 

 

U kojoj formi podenti zahtev?

Zahtev se podnosi na propisanom obrascu ili pisanom dopisu koji obavezno sadrži:

  • Naziv organa javne vlasti kome se upućuje zahtev
  • Ime, prezime, adresa, telefon ili drugi podaci za kontakt,
  • opis informacije koja se traži i način dostavljanja informacije.
  • Zahtev može, ali ne mora, da sadrži razloge kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije
  • Način dostavljanja informacije
  • Obrazac Zahtev za informacije od javnog značaja –  link

Na koji način uputiti zahtev?

Zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja podnosi se:

  • Putem pošte:

Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija
Trg Svetog Save 34
31000 Užice

  • Elektronskom poštom na: e-mail

Postupanje Akademije i rokovi

U skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Akademija će u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izdati mu ili uputi kopiju tog dokumenta.

Ako Akademija nije u mogućnosti, iz opravdanih razloga, da u navedenom roku postupi po podnetom zahtevu, o tome će obavestiti tražioca i odrediti naknadni rok, koji neće biti duži od 40 dana od dana prijema zahteva.

Akademija će zajedno sa obaveštenjem o tome da će tražiocu staviti na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izdati mu kopiju tog dokumenta, saopštiti tražiocu vreme, mesto i način na koji će mu informacija biti stavljena na uvid, iznos nužnih troškova izrade kopije dokumenta, a u slučaju da ne raspolaže tehničkim sredstvima za izradu kopije, upoznaće tražioca sa mogućnošću da upotrebom svoje opreme izradi kopiju.

Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju vrši se u službenim prostorijama Akademije. Tražilac može iz opravdanih razloga tražiti da uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju izvrši u drugo vreme od vremena koje mu je odredila Akademija. Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju je besplatan.

Ako je zahtev odbačen ili ako organ vlasti nije postupio po zahtevu

Ako Akademija na zahtev ne odgovori u roku, tražilac informacije može izjaviti žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ako organ vlasti odbaci ili odbije zahtev tražioca informacije, ne stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno ne izda kopiju tog dokumenta.