Trg Svetog Save 34, Užice; PIB: 111925736; RAČUN: 8 4 0 - 2 1 1 4 6 6 6 - 2 7
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

KONKURSI I IZBORI U ZVANJE

Izveštaj Komisije, 
11. april 2024


Nastavnik stranog jezika


Anglistika

Saglasno odredbama člana 31. Pravilnika o izboru, angažovanju i vrednovanju nastavnika i saradnika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija broj 3058/3-2 od 27.12.2023. godine, u konkursnom postupku za izbor jednog nastavnika u zvanje nastavnika stranog jezika i zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme, na period u trajanju od pet godina, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast Anglistika, za Odsek Valjevo –1 izvršilac, Izveštaj Komisije broj 411-2/06 od 11.04.2024. godine, o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor u zvanje, sa predlogom za izbor kandidata msr Tatjane Dugošije, stavlja se na uvid javnosti dana 11.04.2024. godine u trajanju od 30 dana objavljivanjem na oglasnoj tabli Akademije, Odseka Valjevo i internet stranici, u kom roku kandidat može na Izveštaj komisije uložiti obrazloženi pismeni prigovor.

Konkursna dokumentacija se nalazi u Odseku Valjevo i dostupna je na uvid zainteresovanih lica svakog radnog dana u vremenu od 8 -14 časova, do isteka roka u kome je Izveštaj dostupan javnosti.

Konkurs, 
27. mart 2024


Nastavnik stranog jezika


Anglistika

Konkurs za izbor nastavnika u zvanje nastavnika stranog jezika i zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme, na period u trajanju od pet godina, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast Anglistika za Odsek Valjevo – za 1 izvršioca.

Konkurs je objavljen u publikaciji „Poslovi“, 27. marta 2024. godine.

Izveštaj Komisije, 
06. mart 2024


Saradnik u nastavi


Finansije i računovodstvo

Saglasno odredbama člana 31. Pravilnika o izboru, angažovanju i vrednovanju nastavnika i saradnika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija broj 3058/3-2 od 27.12.2023. godine, u konkursnom postupku za izbor jednog saradnika u zvanje saradnika u nastavi i zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme, na period u trajanju od godinu dana, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast Finansije i računovodstvo, za Odsek Valjevo – 1 izvršilac, Izveštaj Komisije broj 142-2/06 od 06.03.2024. godine, o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor u zvanje, sa predlogom za izbor kandidata Nevene Drobnjaković, stavlja se na uvid javnosti dana 06.03.2024. godine u trajanju od 30 dana objavljivanjem na oglasnoj tabli Akademije, Odseka Valjevo i internet stranici, u kom roku kandidat može na Izveštaj komisije uložiti obrazloženi pismeni prigovor.

Konkursna dokumentacija se nalazi u Odseku Valjevo i dostupna je na uvid zainteresovanih lica svakog radnog dana u vremenu od 8 -14 časova, do isteka roka u kome je Izveštaj dostupan javnosti.

Izveštaj Komisije, 
26. februar 2024


Saradnik u nastavi


Informatika i informacioni sistemi

Saglasno odredbama člana 31. Pravilnika o izboru, angažovanju i vrednovanju nastavnika i saradnika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija broj 3058/3-2 od 27.12.2023. godine, u konkursnom postupku za izbor jednog saradnika u zvanje saradnika u nastavi i zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme, na period u trajanju od godinu dana, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast Informatika i informacioni sistemi, za Odsek Valjevo – 1 izvršilac, Izveštaj Komisije broj 144-3/06 od 26.02.2024. godine, o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor u zvanje, sa predlogom za izbor kandidata Elene Popović, stavlja se na uvid javnosti dana 27.02.2024. godine u trajanju od 30 dana objavljivanjem na oglasnoj tabli Akademije, Odseka Valjevo i internet stranici, u kom roku kandidat može na Izveštaj komisije uložiti obrazloženi pismeni prigovor.

Konkursna dokumentacija se nalazi u Odseku Valjevo i dostupna je na uvid zainteresovanih lica svakog radnog dana u vremenu od 8 -14 časova, do isteka roka u kome je Izveštaj dostupan javnosti.

Konkurs,  
07. februar 2024


Saradnik u nastavi


Menadžment i organizacija

Konkurs za izbor saradnika u zvanje saradnika u nastavi i zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme, na period u trajanju od godinu dana, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast Menadžment i organizacija za Odsek Valjevo – za 1 izvršioca.

Konkurs je objavljen u publikaciji „Poslovi“, 7. februara 2024. godine.

Konkurs,  
07. februar 2024


Saradnik u nastavi


Informatika i informacioni sistemi

Konkurs za izbor saradnika u zvanje saradnika u nastavi i zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme, na period u trajanju od godinu dana, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast Informatika i informacioni sistemi za Odsek Valjevo – za 1 izvršioca.

Konkurs je objavljen u publikaciji „Poslovi“, 7. februara 2024. godine.

Konkurs,  
07. februar 2024


Saradnik u nastavi


Finansije i računovodstvo

Konkurs za izbor saradnika u zvanje saradnika u nastavi i zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme, na period u trajanju od godinu dana, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast Finansije i računovodstvo za Odsek Valjevo – za 1 izvršioca.

Konkurs je objavljen u publikaciji „Poslovi“, 7. februara 2024. godine.

Izveštaj Komisije, 
06. februar 2024


Nastavnik veština


Računarsko inženjerstvo i informatika

Saglasno odredbama člana 31. Pravilnika o izboru, angažovanju i vrednovanju nastavnika i saradnika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija broj 3058/3-2 od 27.12.2023. godine, u konkursnom postupku za izbor jednog nastavnika u zvanju nastavnika veština i zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme, na period u trajanju od pet godina, sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast  odnosno stručnu oblast Računarsko inženjerstvo i informatika, za Odsek Užice – 1 izvršilac,  Izveštaj Komisije broj 155-1/05 od 06.02.2024. godine, o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor u zvanje, sa predlogom za izbor kandidata Mladena Zarića, stavlja se na uvid javnosti dana 06.02.2024. godine u trajanju od 30 dana objavljivanjem na oglasnoj tabli Akademije, Odseka Užice i internet stranici, u kom roku kandidati mogu na Izveštaj komisije uložiti obrazloženi pismeni prigovor.

Konkursna dokumentacija se nalazi u Odseku Užice i  dostupna je na uvid zainteresovanih lica svakog radnog dana u vremenu od 08.00-14.00 časova, do isteka roka u kome je Izveštaj dostupan javnosti.

Izveštaj Komisije, 
14. decembar 2023


Profesor strukovnih studija


Finansije i računovodstvo

Saglasno odredbama člana 31. Pravilnika o izboru, angažovanju i vrednovanju nastavnika i saradnika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija broj 504/6-1 od 30.03.2022. godine, u konkursnom postupku za izbor jednog nastavnika u zvanje profesora strukovnih studija i zasnivanje radnog odnosa, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast Finansije i računovodstvo, za Odsek Valjevo – 1 izvršilac, Izveštaj Komisije broj 2466-2/06 od 14.12.2023. godine, o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor u zvanje, sa predlogom za izbor kandidata dr Nenada Mihailovića, stavlja se na uvid javnosti dana 14.12.2023. godine u trajanju od 30 dana objavljivanjem na oglasnoj tabli Akademije, Odseka Valjevo i internet stranici, u kom roku kandidat može na Izveštaj komisije uložiti obrazloženi pismeni prigovor.

Konkursna dokumentacija se nalazi u Odseku Valjevo i dostupna je na uvid zainteresovanih lica svakog radnog dana u vremenu od 8 -14 časova, do isteka roka u kome je Izveštaj dostupan javnosti.

Izveštaj Komisije, 
13. decembra 2023


Asistent


Geo-nauke

Saglasno odredbama člana 31. Pravilnika o izboru, angažovanju i vrednovanju nastavnika i saradnika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija broj 504/6-1 od 30.03.2022. godine, u konkursnom postupku za izbor jednog saradnika u zvanje asistenta zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme, na period u trajanju od tri godine, sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast  odnosno stručnu oblast Turizam i za užu naučnu oblast  odnosno stručnu oblast Geo-nauke, za Odsek Užice – 1 izvršilac,  Izveštaj Komisije broj 2176-8/05 od 13.12.2023. godine, o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor u zvanje, sa predlogom za izbor kandidata Branka Radeljića, stavlja se na uvid javnosti dana 13.12.2023. godine u trajanju od 30 dana objavljivanjem na oglasnoj tabli Akademije, Odseka Užice i internet stranici, u kom roku kandidati mogu na Izveštaj komisije uložiti obrazloženi pismeni prigovor.

Konkursna dokumentacija se nalazi u Odseku Užice i  dostupna je na uvid zainteresovanih lica svakog radnog dana u vremenu od 08.00-14.00 časova, do isteka roka u kome je Izveštaj dostupan javnosti.

 

Konkurs,  
15. novembar 2023


Profesora strukovnih studija


Finansije i računovodstvo

Konkurs za izbor nastavnika u zvanje profesora strukovnih studija i zasnivanje radnog odnosa, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast Finansije i računovodstvo, za Odsek Valjevo – za 1 izvršioca.

Konkurs je objavljen u publikaciji „Poslovi“, 15. novembra 2023. godine.

Konkurs,  
15. novembar 2023


Asistent


Menadžment i organizacija

Konkurs za izbor saradnika u zvanje asistenta i zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme, na period u trajanju od tri godine, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu  oblast Menadžment i organizacija za Odsek Valjevo – za 1 izvršioca.

Konkurs je objavljen u publikaciji „Poslovi“, 15. novembra 2023. godine.

Konkurs,  
15. novembar 2023


Asistent


Informatika i informacioni sistemi

Konkurs za izbor saradnika u zvanje asistenta i zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme, na period u trajanju od tri godine, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu  oblast Informatika i informacioni sistemi za Odsek Valjevo – za 1 izvršioca.

Konkurs je objavljen u publikaciji „Poslovi“, 15. novembra 2023. godine.

Izveštaj Komisije, 
07. novembar 2023


Saradnik u nastavi


Računarsko inženjerstvo i informatika

Saglasno odredbama člana 31. Pravilnika o izboru, angažovanju i vrednovanju nastavnika i saradnika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija broj 504/6-1 od 30.03.2022. godine, u konkursnom postupku za izbor jednog saradnika u zvanje saradnika u nastavi zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme, na period u trajanju od godinu dana, sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast  odnosno stručnu oblast Računarsko inženjerstvo i informatika, za Odsek Užice – 1 izvršilac,  Izveštaj Komisije broj 1724-3/05 od 07.11.2023. godine, o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor u zvanje, sa predlogom za izbor kandidata Tamare Komlenović, stavlja se na uvid javnosti dana 07.11.2023. godine u trajanju od 30 dana objavljivanjem na oglasnoj tabli Akademije, Odseka Užice i internet stranici, u kom roku kandidati mogu na Izveštaj komisije uložiti obrazloženi pismeni prigovor.

Konkursna dokumentacija se nalazi u Odseku Užice i  dostupna je na uvid zainteresovanih lica svakog radnog dana u vremenu od 08.00-14.00 časova, do isteka roka u kome je Izveštaj dostupan javnosti.

 

Izveštaj Komisije, 
06. novembar 2023


Saradnik u nastavi


Menadžment i biznis

Saglasno odredbama člana 31. Pravilnika o izboru, angažovanju i vrednovanju nastavnika i saradnika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija broj 504/6-1 od 30.03.2022. godine, u konkursnom postupku za izbor jednog saradnika u zvanje saradnika u nastavi zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme, na period u trajanju od godinu dana, sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast  odnosno stručnu oblast Mendzment i biznis, za Odsek Užice – 1 izvršilac,  Izveštaj Komisije broj 1725-3/05 od 06.11.2023. godine, o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor u zvanje, sa predlogom za izbor kandidata Petra Blagojevića, stavlja se na uvid javnosti dana 06.11.2023. godine u trajanju od 30 dana objavljivanjem na oglasnoj tabli Akademije, Odseka Užice i internet stranici, u kom roku kandidati mogu na Izveštaj komisije uložiti obrazloženi pismeni prigovor.

Konkursna dokumentacija se nalazi u Odseku Užice i  dostupna je na uvid zainteresovanih lica svakog radnog dana u vremenu od 08.00-14.00 časova, do isteka roka u kome je Izveštaj dostupan javnosti.

Izveštaj Komisije, 
02. novembar 2023


Nastavnik veština


Zdravstvena nega

Saglasno odredbama člana 31. Pravilnika o izboru, angažovanju i vrednovanju nastavnika i saradnika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija broj 504/6-1 od 30.03.2022. godine, u konkursnom postupku za izbor jednog nastavnika u zvanje nastavnika veština zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme, na period u trajanju od pet godina, sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast  odnosno stručnu oblast Zdravstvena nega, za Odsek Užice – 1 izvršilac,  Izveštaj Komisije broj 1481-7/05 od 02.11.2023. godine, o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor u zvanje, sa predlogom za izbor kandidata Aleksandre Vračarić, stavlja se na uvid javnosti dana 02.11.2023. godine u trajanju od 30 dana objavljivanjem na oglasnoj tabli Akademije, Odseka Užice i internet stranici, u kom roku kandidati mogu na Izveštaj komisije uložiti obrazloženi pismeni prigovor.

Konkursna dokumentacija se nalazi u Odseku Užice i  dostupna je na uvid zainteresovanih lica svakog radnog dana u vremenu od 08.00-14.00 časova, do isteka roka u kome je Izveštaj dostupan javnosti.

 

Izveštaj Komisije, 
09. oktobar 2023


Saradnik u nastavi


Ekonomske nauke

Saglasno odredbama člana 31. Pravilnika o izboru, angažovanju i vrednovanju nastavnika i saradnika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija broj 504/6-1 od 30.03.2022. godine, u konkursnom postupku za izbor jednog saradnika u zvanje saradnika u nastavi i zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme, na period u trajanju od jedne godine, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast  odnosno stručnu oblast Ekonomske nauke, za Odsek Užice – 1 izvršilac,  Izveštaj Komisije broj 1482-3/05 od 09.10.2023. godine, o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor u zvanje, sa predlogom za izbor kandidata Maje Milovanović, stavlja se na uvid javnosti dana 09.10.2023. godine u trajanju od 30 dana objavljivanjem na oglasnoj tabli Akademije, Odseka Užice i internet stranici, u kom roku kandidati mogu na Izveštaj komisije uložiti obrazloženi pismeni prigovor.

Konkursna dokumentacija se nalazi u Odseku Užice i  dostupna je na uvid zainteresovanih lica svakog radnog dana u vremenu od 08.00-14.00 časova, do isteka roka u kome je Izveštaj dostupan javnosti.

Izveštaj Komisije, 
18. septembar 2023


Predavač


Računarsko inženjerstvo i informatika

Saglasno odredbama člana 31. Pravilnika o izboru, angažovanju i vrednovanju nastavnika i saradnika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija broj 504/6-1 od 30.03.2022. godine, u konkursnom postupku za izbor jednog nastavnika u zvanje predavača i zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme, na period u trajanju od pet godina, sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast  odnosno stručnu oblast Računarsko inženjerstvo i informatika i za užu naučnu odnosno stručnu oblast Elektrotehničko inženjerstvo, za Odsek Užice – 1 izvršilac,  Izveštaj Komisije broj 1317-3/05 od 15.09.2023. godine, o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor u zvanje, sa predlogom za izbor kandidata Milorada Murića, stavlja se na uvid javnosti dana 15.09.2023. godine u trajanju od 30 dana objavljivanjem na oglasnoj tabli Akademije, Odseka Užice i internet stranici, u kom roku kandidati mogu na Izveštaj komisije uložiti obrazloženi pismeni prigovor.

Konkursna dokumentacija se nalazi u Odseku Užice i  dostupna je na uvid zainteresovanih lica svakog radnog dana u vremenu od 08.00-14.00 časova, do isteka roka u kome je Izveštaj dostupan javnosti.

Izveštaj Komisije, 
28. avgust 2023


Predavač, 50%


Računarsko inženjerstvo i informatika

Saglasno odredbama člana 31. Pravilnika o izboru, angažovanju i vrednovanju nastavnika i saradnika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija broj 504/6-1 od 30.03.2022. godine, u konkursnom postupku za izbor jednog nastavnika u zvanje predavača i zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme, na period u trajanju od pet godina, sa nepunim radnim vremenom (50%), za užu naučnu oblast  odnosno stručnu oblast Računarsko inženjerstvo i informatika, za Odsek Užice – 1 izvršilac,  Izveštaj Komisije broj 1191-3/05 od 28.08.2023. godine, o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor u zvanje, sa predlogom za izbor kandidata Branka Gavrilovića, stavlja se na uvid javnosti dana 28.08.2023. godine u trajanju od 30 dana objavljivanjem na oglasnoj tabli Akademije, Odseka Užice i internet stranici, u kom roku kandidati mogu na Izveštaj komisije uložiti obrazloženi pismeni prigovor.

Konkursna dokumentacija se nalazi u Odseku Užice i  dostupna je na uvid zainteresovanih lica svakog radnog dana u vremenu od 08.00-14.00 časova, do isteka roka u kome je Izveštaj dostupan javnosti.

Izveštaj Komisije, 
28. avgust 2023


Predavač


Mašinsko inženjerstvo

Saglasno odredbama člana 31. Pravilnika o izboru, angažovanju i vrednovanju nastavnika i saradnika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija broj 504/6-1 od 30.03.2022. godine, u konkursnom postupku za izbor jednog nastavnika u zvanje predavača i zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme, na period u trajanju od pet godina, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast  odnosno stručnu oblast Mašinsko inženjerstvo, za Odsek Užice – 1 izvršilac,  Izveštaj Komisije broj 1193-4/05 od 28.08.2023. godine, o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor u zvanje, sa predlogom za izbor kandidata Branka Drndarevića, stavlja se na uvid javnosti dana 28.08.2023. godine u trajanju od 30 dana objavljivanjem na oglasnoj tabli Akademije, Odseka Užice i internet stranici, u kom roku kandidati mogu na Izveštaj komisije uložiti obrazloženi pismeni prigovor.

Konkursna dokumentacija se nalazi u Odseku Užice i  dostupna je na uvid zainteresovanih lica svakog radnog dana u vremenu od 08.00-14.00 časova, do isteka roka u kome je Izveštaj dostupan javnosti.

 

Izveštaj Komisije, 
28. avgust 2023


Viši predavač


Primenjena fizika

Računarsko inženjerstvo i informatika

Saglasno odredbama člana 31. Pravilnika o izboru, angažovanju i vrednovanju nastavnika i saradnika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija broj 504/6-1 od 30.03.2022. godine, u konkursnom postupku za izbor jednog nastavnika u zvanje višeg predavača i zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme, na period u trajanju od pet godina, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu odnosno stručnu oblast Primenjena fizika i za užu naučnu odnosno stručnu oblast Računarsko inženjerstvo i informatika, za Odsek Užice – 1 izvršilac,  Izveštaj Komisije broj 1192-4/05 od 28.08.2023. godine, o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor u zvanje, sa predlogom za izbor kandidata Ane Petrović, stavlja se na uvid javnosti dana 28.08.2023. godine u trajanju od 30 dana objavljivanjem na oglasnoj tabli Akademije, Odseka Užice i internet stranici, u kom roku kandidati mogu na Izveštaj komisije uložiti obrazloženi pismeni prigovor.

Konkursna dokumentacija se nalazi u Odseku Užice i  dostupna je na uvid zainteresovanih lica svakog radnog dana u vremenu od 08.00-14.00 časova, do isteka roka u kome je Izveštaj dostupan javnosti.

Izveštaj Komisije, 
20. jul 2023


Asistent


Građevinsko inženjerstvo

Saglasno odredbama člana 31. Pravilnika o izboru, angažovanju i vrednovanju nastavnika i saradnika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija broj 504/6-1 od 30.03.2022. godine, u konkursnom postupku za izbor jednog saradnika u zvanje asistenta i zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme, na period u trajanju od tri godine, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast Građevinsko inženjerstvo, za Odsek Užice– 1 izvršilac,  Izveštaj Komisije broj 893-7/05 od 20.07.2023. godine, o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor u zvanje, sa predlogom za izbor kandidata Dejana Petrovića, stavlja se na uvid javnosti dana 20.07.2023. godine u trajanju od 30 dana objavljivanjem na oglasnoj tabli Akademije, Odseka Užice i internet stranici, u kom roku kandidati mogu na Izveštaj komisije uložiti obrazloženi pismeni prigovor.

Konkursna dokumentacija se nalazi u Odseku Užice i dostupna je na uvid zainteresovanih lica svakog radnog dana u vremenu od 08.00-14.00 časova, do isteka roka u kome je Izveštaj dostupan javnosti.

Izveštaj Komisije, 
20. jul 2023


Nastavnik stranog jezika


Filološke nauke

Saglasno odredbama člana 31. Pravilnika o izboru, angažovanju i vrednovanju nastavnika i saradnika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija broj 504/6-1 od 30.03.2022. godine, u konkursnom postupku za izbor jednog nastavnika u zvanju nastavnika stranog jezika i zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme, na period u trajanju od pet godina, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast Filološke nauke (Engleski jezik) za Odsek Užice– 1 izvršilac,  Izveštaj Komisije broj 892-3/05 od 20.07.2023. godine, o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor u zvanje, sa predlogom za izbor kandidata Ivane Marinković, stavlja se na uvid javnosti dana 20.07.2023. godine u trajanju od 30 dana objavljivanjem na oglasnoj tabli Akademije, Odseka Užice i internet stranici, u kom roku kandidati mogu na Izveštaj komisije uložiti obrazloženi pismeni prigovor.

Konkursna dokumentacija se nalazi u Odseku Užice i dostupna je na uvid zainteresovanih lica svakog radnog dana u vremenu od 08.00-14.00 časova, do isteka roka u kome je Izveštaj dostupan javnosti.

Konkurs, 05. jul 2023


Asistent


Menadžment i organizacija

Konkurs za izbor saradnika u zvanje asistenta i zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme, na period u trajanju od tri godine, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu  oblast Menadžment i organizacija za Odsek Valjevo – 1 Izvršilac.

Konkurs je objavljen u publikaciji „Poslovi“, 5. jula 2023. godine.

Konkurs, 05. jul 2023


Asistent


Marketing i trgovina

Konkurs za izbor saradnika u zvanje asistenta i zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme, na period u trajanju od tri godine, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu  oblast Marketing i trgovina za Odsek Valjevo – 1 Izvršilac.

Konkurs je objavljen u publikaciji „Poslovi“, 5. jula 2023. godine.

Konkurs, 05. jul 2023


Asistent


Finansije i računovodstvo

Konkurs za izbor saradnika u zvanje asistenta i zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme, na period u trajanju od tri godine, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu  oblast Finansije i računovodstvo za Odsek Valjevo – 1 Izvršilac.

Konkurs je objavljen u publikaciji „Poslovi“, 5. jula 2023. godine.

Konkurs, 05. jul 2023


Asistent


Informatika i informacioni sistemi

Konkurs za izbor saradnika u zvanje asistenta i zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme, na period u trajanju od tri godine, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu  oblast Informatika i informacioni sistemi za Odsek Valjevo – 1 Izvršilac.

Konkurs je objavljen u publikaciji „Poslovi“, 5. jula 2023. godine.

Izveštaj Komisije, 
16. jun 2023


Saradnik u nastavi


Računarsko inženjerstvo i informatika

Saglasno odredbama člana 31. Pravilnika o izboru, angažovanju i vrednovanju nastavnika i saradnika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija broj 504/6-1 od 30.03.2022. godine, u konkursnom postupku za izbor jednog saradnika u saradnika u nastavi i zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme, na period u trajanju od jedne godine, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast Računarsko inženjerstvo i informatika, za Odsek Užice – 1 izvršilac,  Izveštaj Komisije broj 689-3/05 od 16.06.2023. godine, o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor u zvanje, sa predlogom za izbor kandidata Mladena Stojića, stavlja se na uvid javnosti dana 16.06.2023. godine u trajanju od 30 dana objavljivanjem na oglasnoj tabli Akademije, Odseka Užice i internet stranici, u kom roku kandidati mogu na Izveštaj komisije uložiti obrazloženi pismeni prigovor.

Konkursna dokumentacija se nalazi u Odseku Užice i  dostupna je na uvid zainteresovanih lica svakog radnog dana u vremenu od 08.00-14.00 časova, do isteka roka u kome je Izveštaj dostupan javnosti.

Izveštaj Komisije, 
15. jun 2023


Asistent


Matematičke nauke

Saglasno odredbama člana 31. Pravilnika o izboru, angažovanju i vrednovanju nastavnika i saradnika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija broj 504/6-1 od 30.03.2022. godine, u konkursnom postupku za izbor jednog saradnika u zvanje asistenta i zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme, na period u trajanju od tri godine, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast Matematičke nauke, za Odsek Užice – 1 izvršilac,  Izveštaj Komisije broj 690-3/05 od 15.06.2023. godine, o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor u zvanje, sa predlogom za izbor kandidata Radmile Bošnjaković, stavlja se na uvid javnosti dana 15.06.2023. godine u trajanju od 30 dana objavljivanjem na oglasnoj tabli Akademije, Odseka Užice i internet stranici, u kom roku kandidati mogu na Izveštaj komisije uložiti obrazloženi pismeni prigovor.

Konkursna dokumentacija se nalazi u Odseku Užice i  dostupna je na uvid zainteresovanih lica svakog radnog dana u vremenu od 08.00-14.00 časova, do isteka roka u kome je Izveštaj dostupan javnosti.

Izveštaj Komisije, 
05. maj 2023


Asistent


Građevinsko inženjerstvo

Saglasno odredbama člana 31. Pravilnika o izboru, angažovanju i vrednovanju nastavnika i saradnika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija broj 504/6-1 od 30.03.2022. godine, u konkursnom postupku za izbor jednog saradnika u zvanje asistenta i zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme, na period u trajanju od tri godine, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast Građevinsko inženjerstvo, za Odsek Užice – 1 izvršilac,  Izveštaj Komisije broj 475-3/05 od 05.05.2023. godine, o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor u zvanje, sa predlogom za izbor kandidata Aleksandra Pujovića, stavlja se na uvid javnosti dana 08.05.2023. godine u trajanju od 30 dana objavljivanjem na oglasnoj tabli Akademije, Odseka Užice i internet stranici, u kom roku kandidati mogu na Izveštaj komisije uložiti obrazloženi pismeni prigovor.

Konkursna dokumentacija se nalazi u Odseku Užice i  dostupna je na uvid zainteresovanih lica svakog radnog dana u vremenu od 08.00-14.00 časova, do isteka roka u kome je Izveštaj dostupan javnosti.

Izveštaj Komisije, 
28. april 2023


Viši predavač


Informatika i informacioni sistemi

Saglasno odredbama člana 31. Pravilnika o izboru, angažovanju i vrednovanju nastavnika i saradnika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija broj 504/6-1 od 30.03.2022. godine, u konkursnom postupku za izbor jednog nastavnika u zvanje višeg predavača i zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme, na period u trajanju od pet godina, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast Informatika i informacioni sistemi, za Odsek Valjevo – 1 izvršilac,  Izveštaj Komisije broj 544-3/06 od 28.04.2023. godine, o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor u zvanje, sa predlogom za izbor kandidata dr Ivana Pantelića, stavlja se na uvid javnosti dana 28.04.2023. godine u trajanju od 30 dana objavljivanjem na oglasnoj tabli Akademije, Odseka Valjevo i internet stranici, u kom roku kandidati mogu na Izveštaj komisije uložiti obrazloženi pismeni prigovor.

Konkursna dokumentacija se nalazi u Odseku Valjevo i  dostupna je na uvid zainteresovanih lica svakog radnog dana u vremenu od 08.00-14.00 časova, do isteka roka u kome je Izveštaj dostupan javnosti.

Konkurs, 12. april 2023


Viši predavač


Informatika i informacioni sistemi

Konkurs za izbor nastavnika u zvanje višeg predavača i zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme na period u trajanju od pet godina sa punim radnim vremenom, za izbor jednog predavača za užu naučnu, odnosno stručnu oblast Informatika i informacioni sistemi za Odsek Valjevo.

Konkurs će biti objavljen u publikaciji „Poslovi“, 12. aprila 2023. godine.

Izveštaj Komisije, 
07. mart 2023


Nastavnik veština


Tehnologije upravljanja projektima i preduzetništvo

Saglasno odredbama člana 31. Pravilnika o izboru, angažovanju i vrednovanju nastavnika i saradnika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija broj 504/6-1 od 30.03.2022. godine, u konkursnom postupku za izbor jednog nastavnika u zvanje nastavnik veština i zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme, na period u trajanju od pet godina, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu, odnosno stručnu oblast Tehnologije upravljanja projektima i preduzetništvo, za Odsek Užice – 1 izvršilac,  Izveštaj Komisije broj 213-3/05 od 07.03.2023. godine, o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor u zvanje, sa predlogom za izbor kandidata Nenada Milutinovića, stavlja se na uvid javnosti u trajanju od 30 dana objavljivanjem na oglasnoj tabli Akademije, Odseka Užice i internet stranici,  dana 07.03.2023. godine.

Konkursna dokumentacija se nalazi u Sekretarijatu Akademije u Odseku Užice i  dostupna je na uvid zainteresovanih lica svakog radnog dana u vremenu od 08,00-14,00 časova, do isteka roka u kome je Izveštaj dostupan javnosti.

Izveštaj Komisije, 
08. februar 2023


Predavač


Arhitektura i urbanizam

Saglasno odredbama člana 31. Pravilnika o izboru, angažovanju i vrednovanju nastavnika i saradnika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija broj 504/6-1 od 30.03.2022. godine, u konkursnom postupku za izbor jednog nastavnika u zvanje predavača, za užu naučnu, odnosno stručnu oblast Arhitektura i urbanizam, na Akademiji strukovnih studija Zapadna Srbija, za Odsek Užice, za 1 izvršioca, Izveštaj Komisije broj 32-3/05 od 08.02.2023. godine, o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor u zvanje, sa predlogom za izbor kandidata Jane Vasiljević, stavlja se na uvid javnosti u trajanju od 30 dana objavljivanjem na oglasnoj tabli i internet stranici Akademije i Odseka Užice,  dana 08.02.2023. godine.

Konkursna dokumentacija se nalazi u Sekretarijatu Akademije u Odseku Užice i  dostupna je na uvid zainteresovanih lica svakog radnog dana u vremenu od 08,00-14,00 časova, do isteka roka u kome je Izveštaj dostupan javnosti.

Izveštaj Komisije, 
23. novembar 2022


Asistent


Računarsko inženjerstvo i informatika

Saglasno odredbama člana 31. Pravilnika o izboru, angažovanju i vrednovanju nastavnika i saradnika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija br. 504/6-1 od 30.03.2022. godine, u konkursnom postupku za izbor jednog  saradnika u zvanje asistenta, za užu naučnu, odnosno stručnu oblast Računarsko inženjerstvo i informatika za Odsek Užice, za 1 izvršioca, Izveštaj Komisije br. 2156-3/05 od 23.11.2022. godine o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor u zvanje sa predlogom za izbor kandidata Srđana Obradovića, stavlja se na uvid javnosti u trajanju od 30 dana objavljivanjem na oglasnoj tabli i internet stranici Akademije i Odseka Užice,  dana 23.11.2022. godine.
Konkursna dokumentacija se nalazi u Sekretarijatu Akademije u Odseku Užice i  dostupna je na uvid zainteresovanih lica svakog radnog dana u vremenu od 08,00-14,00 časova, do isteka roka u kome je Izveštaj dostupan javnosti.

 

Izveštaj Komisije, 20. maj 2022


Predavač


Mašinsko inženjerstvo i Primenjena mehanika

Saglasno odredbama člana 31. Pravilnika o izboru, angažovanju i vrednovanju nastavnika i saradnika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija br. 504/6-1 od 30.03.2022. godine, u konkursnom postupku za izbor jednog nastavnika u zvanje predavača, za uže naučne, odnosno stručne oblasti Mašinsko inženjerstvo i Primenjena mehanika za Odsek Užice za 1 izvršioca, Izveštaj Komisije br. 553-5/05 od 20.05.2022. godine o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor u zvanje, sa predlogom za izbor kandidata mr Dragiše Mićića, stavlja se na uvid javnosti u trajanju od 30 dana objavljivanjem na oglasnoj tabli i internet stranici Akademije i Odseka Užice, dana 20.05.2022. godine.
Konkursna dokumentacija se nalazi u Sekretarijatu Akademije u Odseku Užice i dostupna je na uvid zainteresovanih lica svakog radnog dana u vremenu od 08,00-14,00 časova, do isteka roka u kome je Izveštaj dostupan javnosti.

Izveštaj Komisije, 20. maj 2022


Predavač


Mašinsko inženjerstvo i Primenjena mehanika

Saglasno odredbama člana 31. Pravilnika o izboru, angažovanju i vrednovanju nastavnika i saradnika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija br. 504/6-1 od 30.03.2022. godine, u konkursnom postupku za izbor jednog nastavnika u zvanje predavača, za uže naučne, odnosno stručne oblasti Mašinsko inženjerstvo i Primenjena mehanika za Odsek Užice za 1 izvršioca, Izveštaj Komisije br. 553-5/05 od 20.05.2022. godine o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor u zvanje, sa predlogom za izbor kandidata mr Dragiše Mićića, stavlja se na uvid javnosti u trajanju od 30 dana objavljivanjem na oglasnoj tabli i internet stranici Akademije i Odseka Užice, dana 20.05.2022. godine.
Konkursna dokumentacija se nalazi u Sekretarijatu Akademije u Odseku Užice i dostupna je na uvid zainteresovanih lica svakog radnog dana u vremenu od 08,00-14,00 časova, do isteka roka u kome je Izveštaj dostupan javnosti.

Izveštaj Komisije, 18. maj 2022


Predavač


Mašinsko inženjerstvo i Računarsko inženjerstvo i informatika

Saglasno odredbama člana 31. Pravilnika o izboru, angažovanju i vrednovanju nastavnika i saradnika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija br. 504/6-1 od 30.03.2022. godine, u konkursnom postupku za izbor jednog nastavnika u zvanje predavača, za uže naučne, odnosno stručne oblasti Mašinsko inženjerstvo i Računarsko inženjerstvo i informatika za Odsek Užice za 1 izvršioca, Izveštaj Komisije br. 554-5/05 od 16.05.2022. godine o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor u zvanje sa predlogom za izbor kandidata mr Slobodana Petrovića, stavlja se na uvid javnosti u trajanju od 30 dana objavljivanjem na oglasnoj tabli i internet stranici Akademije i Odseka Užice, dana 18.05.2022. godine.

Konkursna dokumentacija se nalazi u Sekretarijatu Akademije u Odseku Užice i dostupna je na uvid zainteresovanih lica svakog radnog dana u vremenu od 08,00-14,00 časova, do isteka roka u kome je Izveštaj dostupan javnosti.

Konkurs, 05. april 2022


Predavač


Mašinsko inženjerstvo i Računarsko inženjerstvo i informatika

Konkurs za izbor nastavnika u zvanje predavača i zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme na period u trajanju od pet godina sa punim radnim vremenom, za izbor jednog predavača za uže naučne, odnosno stručne oblasti Mašinsko inženjerstvo i Računarsko inženjerstvo i informatika za Odsek Užice.

Konkurs će biti objavljen u publikaciji „Poslovi“, 13. aprila 2022. godine.

Konkurs, 05. april 2022


Predavač


Primenjena mehanika i Mašinsko inženjerstvo

Konkurs za izbor nastavnika u zvanje predavača i zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme na period u trajanju od pet godina sa punim radnim vremenom, za izbor jednog predavača za uže naučne, odnosno stručne oblasti Primenjena mehanika i Mašinsko inženjerstvo za Odsek Užice.

Konkurs će biti objavljen u publikaciji „Poslovi“, 13. aprila 2022. godine.