Trg Svetog Save 34, Užice; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

ETIČKI ODBOR

Etički odbor је stručno i savetodavno telo Akademije.

Etički odbor ima pet (5) članova: četiri (4) iz redova nastavnika Akademije, sa svakog odseka po dva, kao i jednog (1) člana iz redova stručnih službi.

Etički odbor imenuje Veće Akademije, na predlog predsednika Akademije.

Mandat članova Etičkog odbora traje tri (3) školske godine.

Etički odbor ima predsednika koji se bira javnim glasanjem iz reda članova Etičkog odbora, većinom glasova članova.

Etički odbor radi na sednicama, kojima predsedava predsednik Etičkog odbora.

Nadležnost Etičkog odbora zasniva se na koncipiranju pravila, obima i sadržaja etičkih principa povezanih sa radom Akademije:

  • razmatra sva etička pitanja koja se odnose na naučno-istraživački rad i nastavni rad nastavnika, saradnika i studenata Akademije;
  • analizira etičnost u praktičnom radu nastavnika, saradnika i studenata Akademije;
  • ima pravo da da primedbe na kvalifikovanost i kompetentnost nastavnika ili studenata i analizira eventualne rizike koji mogu nastati u fazi stručnog i naučnog rada;
  • stara se da se u svakom naučnom i stručnom istraživanju osigura poštovanje ljudskih prava, a naročito prava na ljudsko dostojanstvo;
  • stara se etičnosti u svim istraživanjima studenata i njihovih mentora u izradi završnih, specijalističkih i master radova;
  • u slučaju potrebe angažuje eksperte iz pojedinih oblasti i druge poslove koji mogu biti predmet etičkog razmatranja.

Etički odbor donosi Poslovnik o radu.

Etički odbor može, ako to zahtevaju interesi čuvanja službene ili lične tajne, odnosno interesi i razlozi morala, isključiti javnost u radu sednice.