Trg Svetog Save 34, Užice; PIB: 111925736; RAČUN: 8 4 0 - 2 1 1 4 6 6 6 - 2 7
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

DOKUMENTA

Pregled svih usvojenih Opštih akata Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija od strane Saveta Akademije, Nastavnog veća Akademije, Predsednika Akademije i Studentskog parlamenta Akademije.

OPŠTA AKTA

Naziv dokumentaDatum Pogledaj
Statut Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija12.12.2023PREUZMI
Razvojni plan ASSZS Akademije Zapadna Srbija28.10.2021PREUZMI
Rešenje Privrednog suda o upisu u sudski registar 29.01.2020PREUZMI
Odluka Vlade Republike Srbije o osnivanju Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija 29.08.2019PREUZMI

DOZVOLE ZA RAD, AKREDITACIJA

Naziv dokumentaDatum Pogledaj
Rešenje o dopuni i izmeni Dozole za rad 202418.03.2024PREUZMI
Rešenje o dopuni i izmeni Dozole za rad11.10.2022PREUZMI
Uverenje o Akreditaciji Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija28.04.2022PREUZMI
Rešenje o dopuni i izmeni Dozole za rad26.01.2022PREUZMI
Dozvola za rad Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija16.12.2019PREUZMI

PRAVILNICI

Naziv dokumentaDatumPogledaj
Pravilnik o izradi završnog master rada17.05.2024.PREUZMI
Pravilnik o studijama17.05.2024.PREUZMI
Pravilnik o master strukovnim studijama Akademije17.05.2024.PREUZMI
Pravilnik o procedurama za usvajanje novih, izmenu postojećih i ukidanju studijskih programa17.05.2024.PREUZMI
Pravilnik o stručnoj praksi14.03.2024.PREUZMI
Pravilnik o obrazovanju i stručnom usavršavanju zaposlenih28.02.2024.PREUZMI
Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke28.02.2024.PREUZMI
Pravilnik o izboru, angažovanju i vrednovanju nastavnika i saradnika Akademije Zapadna Srbija27.12.2023.PREUZMI
Pravilnik o upravljanju sukobom interesa u Akademiji Zapadna Srbija12.12.2023.PREUZMI
Pravilnik o Kliničkoj letnjoj stručnoj praksi06.11.2023.PREUZMI
Pravilnik o utvrđivanju plata, naknada plata, drugih primanja i naknada troškova31.05.2023.PREUZMI
Pravilnik o organizaciji budžetskog računovodstva31.05.2023.PREUZMI
Pravilnik o raspodeli sopstvenih prihoda31.05.2023.PREUZMI
Pravilnik o upotrebi službenog vozila i sopstvenog vozila u službene svrhe31.05.2023.PREUZMI
Pravilnik o pristupnom predavanju24.04.2023.PREUZMI
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova29.03.2023.PREUZMI
Pravilnik o korišćenju službenih mobilnih telefona na Akademiji strukovnih studija Zapadna Srbija 28.03.2023.PREUZMI
Pravilnik o nagrađivanju zaposlenih i studenata na Akademiji strukovnih studija Zapadna Srbija 28.02.2023.PREUZMI
Pravilnik o mobilnosti studenata i zaposlenih Akademije06.02.2023.PREUZMI
Pravilnik o radu biblioteke09.12.2022.PREUZMI
Pravilnik o radu skriptarnice09.12.2022.PREUZMI
Pravilnik o pripremi , izradi i odbrani završnog rada na osnovnim strukovnim studijama01.09.2022.PREUZMI
Pravilnik o savetu poslodavaca13.07.2022.PREUZMI
Pravilnik o studijama na daljinu24.06.2022.PREUZMI
Pravilnik o školarini16.05.2022.PREUZMI
Pravilnik o izdavačkoj delatnosti10.05.2022.PREUZMI
Pravilnik o izboru članova Studentskog parlamenta Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija08.04.2022.PREUZMI
Pravilnik o normativima za radne obaveze nastavnika i saradnika na Akademiji strukovnih studija Zapadna Srbija31.03.2022.PREUZMI
Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju07.01.2022.PREUZMI
Lista kategorija arhivske građe dokumentarnog materijala07.01.2022.PREUZMI
Pravilnik o organizaciji kratkih programa studija Akademije05.01.2022.PREUZMI
Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja07.12.2021.PREUZMI
Pravilnik o radu26.09.2021.PREUZMI
Pravilnik o rasporedu radnog vremena23.04.2021.PREUZMI
Pravilnika o korišćenju sredstava za reprezentaciju07.12.2020.PREUZMI
Pravilnik o standardima i procedurama za obezbeđenje i stalno unapređenje kvaliteta Akademije Zapadna Srbija02.12.2020.PREUZMI
Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti28.11.2020.PREUZMI
Pravilnik o organizaciji i sprovođenju popisa imovine i obaveza i usklađivanju knjigovodstvenog stanja24.11.2020.PREUZMI
Pravilnik o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći21.10.2020.PREUZMI
Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata07.10.2020.PREUZMI
Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih07.10.2020.PREUZMI
Pravilnik o upotrebi pečata i štambilja akademije28.04.2020.PREUZMI

ODLUKE

Naziv dokumentaDatumPogledaj
Odluka o užim naučnim, odnosno stručnim oblastima sa pripadajućim nastavnim predmetima13.06.2024.PREUZMI
Metodologija utvrđivanja ESPB bodova23.12.2022.PREUZMI

POSLOVNICI

Naziv dokumentaDatumPogledaj
Poslovnik o radu Veća Katedri31.05.2023.PREUZMI
Poslovnik o radu Saveta poslodavaca Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija14.09.2022.PREUZMI
Poslovnik o radu Studentskog parlamenta Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija08.04.2022.PREUZMI
Poslovnik o radu Etičkog odbora 25.11.2021.PREUZMI
Poslovnik o radu Saveta za kvalitet21.10.2020.PREUZMI
Poslovnik o radu Saveta Akademije01.07.2020.PREUZMI
Poslovnik o radu Nastavno-stručnog veća Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija04.06.2020.PREUZMI
Poslovnik o radu Veća Odseka04.06.2020.PREUZMI
Poslovnik o radu Kolegijuma25.06.2020.PREUZMI

DOKUMENTA O FINANSIJSKOM POSLOVANJU

Naziv dokumentaDatum Pogledaj
Završni račun za 2023. godinu Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija (Bilans stanja, prihoda i rashoda...)27.02.2024.PREUZMI
Finansijski plan za 2024. godinu Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija12.12.2023.PREUZMI
Druga izmena Finansijskog plana za 2023. godinu Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija12.12.2023.PREUZMI
Završni račun za 2022. godinu Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija (Bilans stanja, prihoda i rashoda...)27.02.2023.PREUZMI
Strategija upravljanja rizicima Akademije za period 2023-2025. godina.23.11.2023.PREUZMI
Izmena Plana javnih nabavki za 2023. godinu Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija 13.02.2023.PREUZMI
Prva izmena Finansijskog plana za 2023. godinu Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija 13.02.2023.PREUZMI
Plan javnih nabavki za 2023. godinu Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija 25.01.2023.PREUZMI
Odluka o usvajanju i Finansijski plan Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija za 2023. godinu 30.12.2022.PREUZMI
Odluka o usvajanju i Prva izmena i dopuna Finansijski plan Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija za 2022. godinu 25.10.2022.PREUZMI
Plan javnih nabavki za 2022. godinu Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija 24.02.2022.PREUZMI
Završni račun za 2021. godinu Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija (Bilans stanja, prihoda i rashoda...)24.02.2022.PREUZMI
Završni račun za 2020. godinu Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija (Bilans stanja, prihoda i rashoda...)23.02.2021.PREUZMI
Odluka o usvajanju i Finansijski plan Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija za 2022. godinu 30.12.2021.PREUZMI
Odluka o usvajanju i Prva izmena i dopuna Finansijski plan Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija za 2021. godinu 29.11.2021.PREUZMI
Odluka o usvajanju i Finansijski plan Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija za 2021. godinu 25.01.2021.PREUZMI

INFORMATOR O RADU

Naziv dokumentaDatum Pogledaj
Informator o radu Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija 2024.PREUZMI

GODIŠNJI PLANOVI RADA I IZVEŠTAJI O RADU

Naziv dokumentaDatum Pogledaj
Godisnji plan rada Akademije za školsku 2023-24. godini10.11.2023PREUZMI
Godisnji izveštaj o radu Akademije u školskoj 2022/23. godini10.11.2023PREUZMI
Godisnji plan rada Akademije u školskoj 2022-23. godini09.12.2022PREUZMI
Godisnji izvestaj o radu Akademije u školskoj 2021/22. godini09.12.2022PREUZMI
Godisnji plan rada Akademije u školskoj 2021-22. godini13.12.2021PREUZMI
Godisnji izvestaj o radu Akademije u školskoj 2020/21. godini13.12.2021PREUZMI
Godišnji plan rada Akademije za školsku 2020/21. godini29.12.2020PREUZMI
Godišnji izveštaj o radu Akademije u školskoj 2019/20. godini29.12.2020PREUZMI

AKCIONI PLANOVI

Naziv dokumentaDatum Pogledaj
Akcioni plan za sprovođenje strategije za obezbeđenje kvaliteta Akademije za šk. 2023-24. godinu12.12.2023PREUZMI
Akcioni plan godišnjeg programa rada Akademije u šk. 2023-24. godini10.11.2023PREUZMI
Godišnji izveštaj o realizaciji Akcioni plan za sprovođenje strategije za obezbeđenje kvaliteta Akademije za šk. 2022-23. godinu10.11.2023PREUZMI
Godišnji izveštaj o realizaciji Akcioni plan godisnjeg plana rada Akademije, za šk. 2022-23. godinu10.11.2023PREUZMI
Akcioni plan godišnjeg programa rada Akademije u šk. 2022-23. godini09.12.2022PREUZMI
Akcioni plan za sprovođenje strategije za obezbeđenje kvaliteta Akademije u šk. 2022-23. godinu09.12.2022PREUZMI
Godišnji izveštaj o realizaciji Akcioni plan za sprovođenje strategije za obezbeđenje kvaliteta Akademije u šk. 2021-22. godinu09.12.2022PREUZMI
Akcioni plan za sprovođenje strategije za obezbeđenje kvaliteta Akademije u šk. 2021-22. godinu13.12.2021PREUZMI
Akcioni plan godišnjeg programa rada Akademije u šk. 2021-22. godini13.12.2021PREUZMI
Akcioni plan za sprovođenje strategije za obezbeđenje kvaliteta Akademije za šk. 2020-21. godinu29.12.2020PREUZMI

DOKUMENTA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA

Naziv dokumentaDatum Pogledaj
Plan Zaštite i spasavanja Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija feb 2023.PREUZMI
Procena rizika od katastrofa Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija decembar 2022.PREUZMI
Program osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija 20.10.2022.PREUZMI
Pravila zaštite od požara20.10.2022.PREUZMI
Pravilnik o zaštiti od požara07.10.2020.PREUZMI

DOKUMENTA IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

Naziv dokumentaDatum Pogledaj
Program osposobljavanja zaposlenih iz oblasti BZR Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija 26.10.2020.PREUZMI
Pravilnik o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći21.10.2020.PREUZMI
Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu07.10.2020.PREUZMI